Kavelpaspoort Kavel 10

Vrijstaande woning ‘STOLP’

RUIMTELIJKE VOORWAARDEN

 • Alleen op aangewezen perceel;
 • Type: Westfriese- of Noordhollandse stolp;

HOOFDGEBOUW

 • Goothoogte maximaal 2.80 m boven maaiveld
 • Nokhoogte maximaal 12.00 m boven maaiveld
 • De dakhelling dient tussen de 45 en 54 graden te bedragen, wat kenmerkend is voor een stolpboerderij;
 • De afstand tussen het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3.0 m.

BIJGEBOUWEN

 • Goothoogte maximaal 2.80 m boven maaiveld.
 • Nokhoogte of aansluiting op kap hoofdgebouw
 • Maximaal 5.00 m boven maaiveld. Bijgebouwen mogen eventueel plat worden afgedekt tot maximaal 3 m boven maaiveld.

GEVELS

 • Overwegend eenvoudige detaillering, geen monumentale stolp;
 • Overwegend baksteen;
 • Vensters in de gevel dienen een verticale diagonaal te hebben;
 • De entreedeur dient zichtbaar te zijn vanaf openbaar gebied;

DAK

 • Kapvorm: stolpkap.
 • Materiaal: Het hoofdgebouw dient te worden uitgerust met een kap afgedekt met keramische dakpannen en/of riet. Indien riet wordt toegepast dient hiervoor een rieteigen detaillering te worden toegepast;
 • Erfbebouwing: erfbebouwing kan afwijkend worden gematerialiseerd ten opzichte van het hoofdgebouw, mits een goed ensemble is gewaarborgd.

Bouwperceel

 • Oppervlakte bouwperceel: ca. 2.132 m2
 • Breedte bouwperceel: ca. 36.5 m
 • Diepte bouwperceel: ca. 58.3 m

Bouwvlak

 • Oppervlakte bouwvlak: ca. 261 m2 (21.7 m x 12.0 m)
 • Achtergevelrooilijn: conform tekening kavelpaspoort.
 • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Erfinrichting | Bomen

 • Op de noordgelegen kavels 10 t/m 18 mogen binnen de 30 m zone vanaf de gevel van de kas alleen bomen 1e soort (max. hoogte 10 m) worden geplant in het kader van lichthinder voor de productie in de kas.

Detaillering, kleur en materiaal

 • Kleur: naturel aardse tinten; handvorm gemêleerd;
 • Materiaal: overwegend baksteen; houten gevelbeschietingen toegestaan;
 • Detaillering: overwegend eenvoudig en logisch; landelijk dorps;
 • Detaillering authentiek overeenkomstig “regels voor de stolp”
 • Erfbebouwing: erfbebouwing kan afwijkend worden gematerialiseerd ten opzichte van het hoofdgebouw, mits een goed ensemble is gewaarborgd.
© Copyright 2019 - Reinderseiland