Kavelpaspoort Kavel 15

Vrijstaande woning ‘BASIS’

HOOFDGEBOUW

 • Goothoogte op maximaal 3.90 m boven maaiveld. De druiplijn van de kap kan zich op 6 m + peil bevinden.
 • Nokhoogte maximaal 11 m boven maaiveld.
 • Een expressieve dakvorm is mogelijk, mits goed en logisch is ingepast in het architectuurbeeld.
 • De achtergevel van het hoofdgebouw dient op de achtergevelrooilijn te worden gebouwd. (zie tekening kavelpaspoort)
 • De afstand tussen het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3.0 m.

BIJGEBOUWEN

 • Bijgebouwen al dan niet vrijstaand, kunnen afwijkend worden gematerialiseerd ten opzichte van het hoofdgebouw, mits de samenhang gewaarborgd blijft.
 • Goothoogte maximaal 3.00 m boven maaiveld.
 • Nokhoogte of aansluiting op kap hoofdgebouw maximaal 5.00 m boven maaiveld. Bijgebouwen mogen eventueel plat worden afgedekt tot maximaal 3.00 m.
 • Overige aan- en uitbouwen aan de voor- en zijgevel van het hoofdgebouw dienen te voldoen aan de (sneltoets) welstandscriteria en bestemmingsplaneisen.

GEVELS

 • Vervaardigd in overwegend baksteen.
 • De voorgevel is gericht naar de straat.
 • Hoofdentree is gesitueerd aan de zijkant of voorkant van de hoofdmassa.
 • Kopgevels gericht op het openbaar gebied dienen een gelijkende architectonische kwaliteit te hebben als de voorgevels.

DAK

 • Kapvorm: (expressieve) zadel-, mansarde- of schilddak.
 • Nokrichting conform tekening kavelpaspoort.
 • Een dakopbouw in de goot of gevelopbouw met topgevel is mogelijk, mits deze bijdraagt tot een samenhangend architectuurbeeld.
 • Een hoofdgebouw dient te worden uitgerust met een kap afgedekt met keramische dakpannen. Een rieten dakafwerking is mogelijk mits bijhorende specifieke rieteigen detaillering wordt gehanteerd.
 • Kleur: mat oranje-rood-antraciet.

Bouwperceel

 • Oppervlakte bouwperceel: ca. 640 m2
 • Breedte bouwperceel: ca. 13.0 m
 • Diepte bouwperceel: ca. 49.2 m

Bouwvlak

 • Oppervlakte bouwvlak: ca. 85 m2 (12.2 m x 7.0 m)
 • Achtergevelrooilijn: conform tekening kavelpaspoort
 • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Erfinrichting | Tuin

 • Voortuin als siertuin voor de woning. Verharding voor de rooilijn bestaat hoofdzakelijk uit de erfontsluiting, eventuele ruimte voor parkeren en een terughoudende verharding zodat men zich rondom het huis kan begeven. Deze verharding is smal en bestaat uit gebakken elementenverharding of halfverharding als grind of scheld. Verder is de voortuin onverhard en als siertuin ingericht.
 • Ook de achtertuin is minstens voor de helft onverhard.
 • Voorkeur voor her en der een boom in de voortuinen.

BOMEN

 • Op de noord gelegen kavels 10 t/m 18 mogen binnen de 30 m zone vanaf de gevel van de kas alleen bomen 1e soort (max. hoogte 10 m) worden geplant in het kader van lichthinder voor de productie in de kas.

Detaillering, kleur en materiaal

 • Materiaal: overwegend baksteen; gemêleerde handvorm of vormbak.
 • Het kleurpalet bevindt zich in de bandbreedte tussen beige-oranje-rood-donkerrrood-bruin-bruin-antraciet. Een enkele “witte” woning kan worden ingepast, mits uitgevoerd als muurverfsysteem.
 • Indien een gevel in witte of lichtgrijze kleur wordt gewenst, dient te worden uitgegaan van een muurverfsysteem bij voorkeur merk Keim. Een lichte gevel dient te worden voorzien van een donkere plint in verband met vervuiling.
 • Dakpannen zijn keramisch. Geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan.
 • Detaillering: Overwegend eenvoudig en logisch; eigentijds landelijk dorps.
© Copyright 2019 - Reinderseiland